از آثار انتشار یافته توسط ایشان

  • نظام مالی در سیستم اقتصاد اسلامی
  • گردش ثروت در سیستم اقتصاد اسلامی
  • آداب معاشرت با مردم
  • یا علی
  • یا اباذر
  • در راه تفاهم (با همکاری دوستان)