آیت الله محمد علی مقدس و مهندس نکویی

اهداء لوح یاد بود توسط آیت الله محمدعلی مقدس و جناب آقای مهندس نکویی به آقای عباس نصر نگارنده کتاب تاریخ انقلاب در نمایشگاه کتاب